Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Права дітей у школі

Дата: 21.09.2020 10:19
Кількість переглядів: 228

 

 

 

Права дітей у школі: про збір коштів, булінг, чергування

Нав­чаль­ний рік-2020 ду­же нез­вичний для уч­нів, їх­ніх бать­ків та вчи­те­лів, ад­же впер­ше шко­ла роз­по­ча­ла нав­чання в умо­вах пан­де­мії. Впер­ше про­цес нав­чання ор­га­ні­зо­ва­но з ура­ху­ван­ням ка­ран­тинних об­ме­жень. Але ба­гатьох бать­ків, як і ра­ні­ше, хви­лю­ють «стан­дар­тні» за­пи­тан­ня: чи має пра­во нав­чаль­ний зак­лад зби­ра­ти кош­ти з бать­ків, ку­ди звер­та­ти­ся, як­що ди­ти­ну об­ра­жа­ють, чи обов’яз­ко­во за­лу­ча­ти ді­тей до при­би­ран­ня у шко­лі?

Від­по­ві­ді на ці за­пи­тан­ня на­да­ють юрис­ти Новоселицького бюро правової допомоги Чернівецького місцевого  центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Батьки мають право відмовитися здавати додаткові кошти

Дер­жа­ва за­без­пе­чує:

  • безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;
  • розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства (частина перша статті 4 Закону України «Про освіту»).

От­же, як­що ди­ти­на нав­ча­єть­ся в зви­чай­ній шко­лі (фі­нан­су­єть­ся за ра­ху­нок кош­тів дер­жавно­го та/або міс­це­вих бюд­же­тів), бать­ки ма­ють пра­во від­мо­ви­ти­ся зда­ва­ти до­дат­ко­ві кош­ти — ос­ві­та є без­коштов­ною. Як­що у шко­лі ви­ма­га­ють так зва­них «доб­ро­віль­них» внес­ків, бать­кам слід звер­ну­ти­ся до міс­це­вих ор­га­нів уп­равлін­ня ос­ві­тою з ви­мо­гою роз’яс­ни­ти за­кон­ність та­ких дій.

У ви­пад­ку, як­що бать­ки ви­рі­ши­ли ви­ко­на­ти доб­ро­віль­ну бла­го­дій­ну мі­сію та на­да­ти кош­ти на ті чи ін­ші пот­ре­би шко­ли, кра­ще пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти їх на бан­ківсь­кий ра­ху­нок та ви­ма­га­ти от­ри­ман­ня зві­тів про вит­ра­ти.

Де шукати захист від булінгу

Ду­же час­то прос­ті не­по­ро­зу­мін­ня в шко­лі ста­ють при­чи­ною ба­гатьох кон­флік­тів. Як­що ди­ти­ну крив­дять ін­ші ді­ти, пот­рібно для по­чат­ку по­го­во­ри­ти з їх­ні­ми бать­ка­ми, мож­ли­во, цього бу­де дос­татньо.

У то­му ви­пад­ку, як­що зну­щан­ня про­дов­жу­ють­ся, ди­ти­на або її за­кон­ний пред­став­ник мо­жуть звер­ну­ти­ся з по­ві­дом­ленням про вчи­нен­ня та­кий дій до ке­рів­ни­ка та ін­ших пра­ців­ни­ків нав­чаль­но­го зак­ла­ду, служ­би у спра­вах ді­тей то­що, а за пот­ре­би й до те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни.

Ке­рів­ник нав­чаль­но­го зак­ла­ду роз­гля­дає за­яви про ви­пад­ки бу­лін­гу (ць­ку­ван­ня) здо­бу­ва­чів ос­ві­ти, їх­ніх бать­ків, за­кон­них пред­став­ни­ків, ін­ших осіб та ви­дає рі­шен­ня про про­ве­ден­ня роз­слі­ду­ван­ня; скли­кає за­сі­дан­ня ко­мі­сії з роз­гля­ду ви­пад­ків бу­лін­гу (ць­ку­ван­ня) для прий­нят­тя рі­шен­ня за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­но­го роз­слі­ду­ван­ня та вжи­ває від­по­від­них за­хо­дів ре­агу­ван­ня від­по­від­но до По­ряд­ку ре­агу­ван­ня на ви­пад­ку бу­лін­гу (ць­ку­ван­ня), зат­вер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни від 28 груд­ня 2019 ро­ку № 1646 (да­лі — По­ря­док).

По­ло­жен­ня заз­на­че­но По­ряд­ку зас­то­со­ву­ють­ся та­кож у то­му ви­пад­ку, як­що крив­дни­ком є вчи­тель, ос­кіль­ки він та­кож є учас­ни­ком ос­вітнього про­це­су.

Крім то­го, з ме­тою за­хис­ту сво­їх прав пос­траж­да­лий мо­же звер­ну­ти­ся до Ос­вітнього ом­буд­сме­на Ук­ра­їни: https://eo.gov.ua.

За крив­дни­ків мо­лод­ших 14 ро­ків від­по­ві­да­ють їх бать­ки, які зо­бов’яза­ні ком­пенсу­ва­ти мо­раль­ну і ма­те­рі­аль­ну шко­ду. Як­що ви­ну­ват­це­ві біль­ше 14 ро­ків, за де­які ді­ян­ня він бу­де від­по­ві­да­ти сам.

Праця або чергування — справа добровільна

За­лу­ча­ти ди­ти­ну до пра­ці або чер­гу­ван­ня у шко­лі мож­на тіль­ки за доб­ро­віль­ною зго­дою уч­ня та за умо­ви на­яв­ності зго­ди бать­ків. У зво­рот­но­му ви­пад­ку бать­ки ма­ти­муть усі під­ста­ви ос­каржу­ва­ти та­кі дії нав­чаль­но­го зак­ла­ду, у то­му чис­лі шля­хом звер­нення до су­ду.

Згід­но з час­ти­ною п’ятою стат­ті 53 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про ос­ві­ту» за­лу­чен­ня здо­бу­ва­чів ос­ві­ти під час ос­вітнього про­це­су до ви­ко­нан­ня ро­біт чи до учас­ті у за­хо­дах, не пов’яза­них з ре­алі­за­ці­єю ос­вітньої прог­ра­ми, за­бо­ро­ня­єть­ся, крім ви­пад­ків, пе­ред­ба­че­них рі­шен­ням Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни.

Шко­лі не­об­хідно заз­да­ле­гідь з’ясу­ва­ти по­зи­цію бать­ків із пи­тан­ня за­лу­чен­ня їх­ніх ді­тей до пра­ці. Це сто­су­єть­ся як екс­тре­них ви­пад­ків, так і зви­чай­них чер­гу­вань та ге­не­раль­них при­би­рань.

У ви­пад­ку, як­що обов’язок чер­гу­ва­ти за­пи­са­ний у ста­ту­ті шко­ли, уч­ням слід пам’ята­ти, що пра­ця чи чер­гу­ван­ня має бу­ти на доб­ро­віль­них за­са­дах, а ста­тут шко­ли не мо­же су­пе­ре­чи­ти за­ко­нам.

Нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права Ви зможете звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

 Пам’ятайте, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Тому завжди будемо раді відповісти на Ваші запитання .

 

Як отримати правову допомогу дистанційно:

  • зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800-213-103;
  • поставити питання в повідомленні на електронну адресу Бюро novoselytske@legalaid.cv.ua;
  • написати на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/.
  • скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;
  • зв’язатися з Новоселицьким бюро через скайп зв'язок novoselytske@legalaid.cv.ua

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь