Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

   ПОЛОЖЕННЯ       про Молодіжну раду при Магальській сільській раді

Дата: 21.12.2023 14:44
Кількість переглядів: 63

 

 

                                                                                                                    Додаток 1

 

                                                                               ПОГОДЖЕНО

 

                                                         Рішення сесії Магальської сільської ради

                                                         від   «29»   вересня    2023    року    № 4-26/23

 

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

      про Молодіжну раду при Магальській сільській раді

                                      1.Загальні положення

     1.Молодіжна рада при Магальській сільській (далі - Молодіжна рада) утворюється як консультативно-дорадчий орган з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на території громади.

     2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та відомств, рішеннями Магальської сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами у сфері молодіжної політики, а також Положенням про Молодіжну раду при Магальській сільській раді (далі – Положення про Молодіжну раду).

     3.Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, добровільності, недискримінації, відкритості та відповідальності.

     4.Положення про Молодіжну раду розробляється членами Ініціативної групи, створеною за розпорядженням сільського голови з числа молоді, що проживає на території громади, спільно з представниками сільської ради, з урахуванням вимог Типового Положення про молодіжну раду місцевого рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198, погоджується сесією сільської ради і затверджується на установчих зборах Молодіжної ради.

     5.Зміни до Положення про Молодіжну раду вносяться за поданням голови або заступника голови Молодіжної ради, погоджуються сесією сільської ради та затверджуються на зборах Молодіжної ради.

                                 2.Основні завдання Молодіжної ради

 

     6.Основними завданням Молодіжної ради є:

     1)сприяння реалізації права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики в територіальній громаді;

     2)внесення до сільської ради пропозицій щодо організації консультацій із молоддю;

     3)надання пропозицій, висновків, рекомендацій щодо формування та реалізації молодіжної політики в громаді, обов’язкових до розгляду сільською радою;

 

                                                         2

 

     4)розроблення за участю молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи пропозицій щодо пріоритетів молодіжної політики в громаді;

     5)проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в громаді;

     6)участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики в громаді;

     7)вивчення стану виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на місцевому рівні;

     8)виконання інших завдань, визначених Положенням про Молодіжну раду.

     7.Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

     1)проводить аналіз ефективності здійснення сільською радою повноважень щодо реалізації молодіжної політики в громаді, у тому числі шляхом проведення її моніторингу та оцінки;

     2)подає до сільської ради обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, рекомендації щодо формування та реалізації молодіжної політики, залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади, а також підвищення ефективності виконання рішень, що впливають на життя молоді;

     3)розробляє для сільської ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та надсилає їх на розгляд  не рідше ніж двічі на рік;

     4)здійснює громадський контроль за врахуванням сільською радою пропозицій, висновків, рекомендацій Молодіжної ради, забезпеченням прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

     5)проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів сільської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

     6)бере участь у розробленні проектів рішень сільської ради, спрямованих на реалізацію молодіжної політики в громаді, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

     7)розробляє за участю інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики в громаді, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики, а також надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо ефективності використання бюджетних коштів для виконання місцевих програм, що стосуються молоді;

     8)сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

     9)розробляє та впроваджує механізми взаємодії сільської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

 

 

                                                             3

 

     10)сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території області, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд сільській раді;

     11)підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради;

     12)подає сільській раді пропозиції щодо проведення консультацій з молоддю стосовно вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

     13)подає щороку сільській раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та становище молоді у територіальній громаді;

     14)систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради;

     15)вивчає стан виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на місцевому рівні;

     16)утворює для виконання покладених на Молодіжну раду завдань відповідні тимчасові комітети, робочі групи;

     17)виконує інші завдання, визначені положенням про Молодіжну раду.

                                3.Права Молодіжної ради

     8. Молодіжна рада має право:

     1)отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

     2)залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

     3)розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

     4)утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

     5)організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради;

     6)вносити пропозиції до сільської ради щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

     7)проводити добір своїх членів під час строку повноважень складу Молодіжної ради в порядку, визначеному в Положенні про Молодіжну раду.

     9.Члени Молодіжної ради мають право доступу до приміщення сільської ради, участі в засіданнях сесій, виконавчого комітету, депутатських та інших комісіях з розгляду питань, що належать до її повноважень.

 

 

 

                                                              4

 

                                  4.Склад Молодіжної ради та порядок

                                                його формування

     10.Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами  та не може становити більше 10 членів.

     11.Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 7 членів.

     12.Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина віком від 14 до 35 років, що  проживає на території Магальської громади.

    13.Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом  відкритого голосування за осіб, які особисто присутні на зборах та подали відповідні документи.

    14.Для формування складу Молодіжної ради розпорядженням сільського голови утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів (далі - Ініціативна група) з представників молоді територіальної громади та призначається її координатор.

     15.Персональний склад Ініціативної групи сільська рада оприлюднює на  офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

     16.Сільська рада не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення установчих зборів Молодіжної ради в обов’язковому порядку оприлюднює на  офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене Ініціативною групою та погоджене з сільським головою повідомлення про дату, час, місце та порядок денний зборів і номер телефону відповідальної особи.

     17.Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді  подають до ініціативної групи заяву в довільній формі та копію паспорта.

     18.Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

     1)невідповідність поданих ним документів, вимогам цього Положення;

     2)недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

     19.Установчі збори відкриває координатор Ініціативної групи, який ознайомлює присутніх з порядком денним зборів.

     20.З числа кандидатів до складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова та секретар зборів.

     21.Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, за яких проголосували більшість членів присутніх на установчих зборів.

     22.Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається сільській раді.

     23.Сільська рада оприлюднює протокол установчих зборів на  офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

 

                                                        5

 

     24.Сесія сільської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту прийняття  рішення.

     25. Строк повноважень складу Молодіжної ради  складає два роки.

 

                                5.Керівний склад та члени Молодіжної ради

 

     26.Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

     27. Голова Молодіжної ради:

     1)організовує діяльність Молодіжної ради;

     2)забезпечує та контролює підготовку проведення  засідань ради, головує під час їх проведення;

     3)підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються її діяльності;

     4)представляє Молодіжну раду у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами і  організаціями, здійснює інші представницькі функції;

     5)доповідає на першому засіданні Молодіжної Ради наступного скликання про діяльність ради;

     6)щороку про проведену роботу звітує на сесії Магальської сільської ради.

     5)може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету сільської ради;

     6)виконує інші доручення за рішенням ради.

     28.Повноваження голови Молодіжної ради припиняються за рішенням Молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді або висловлення йому недовіри Молодіжною радою.

     29.Голова Молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

     30.У разі припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради.

     31.Заступник голови Молодіжної ради:

     1)представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції;

     2абезпечує виконання рішень Молодіжної ради;

     3)головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради;

     4)виконує інші доручення за рішенням Молодіжної ради.

     32.Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання

 

                                                           6

 

голови Молодіжної ради, або пропозиції  більшості членів від загального складу Молодіжної ради.

     33.Секретар Молодіжної ради обирається з числа членів ради шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

     34. Секретар Молодіжної ради:

     1)організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на її розгляд;

     2абезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців;

     3абезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради.

     4)вирішує за дорученням голови, заступника голови Молодіжної ради питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів;

     5)веде протоколи засідань Молодіжної ради;

     6)забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до її засідань.

     35.Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції  більшості  членів від загального її складу.

     36.Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

     37.Член Молодіжної ради має право:

     1)ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;

     2)представляти в Молодіжній раді інтереси молоді  громади;

     3)вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;

     4)брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;

     5)оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

     38.Член Молодіжної ради зобов’язаний:

     1)брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

     2)виконувати рішення Молодіжної ради;

     3)дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

     39.Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

     1)подання особистої відповідної заяви про припинення членства в раді або повідомлення про його відкликання у разі делегування  організацією, установою чи підприємством;

     2)систематичного невиконання обовязків  члена Молодіжної ради (відсутність без поважних   причин   на  більшості  її засідань, невиконання рішень  ради та покладених на нього зобов’язань);

     3)неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

 

 

                                                             7

 

     4)обрання члена Молодіжної ради депутатом будь-якої ради, призначення його на посаду в органі державної влади або місцевого самоврядування;

     5)набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Молодіжної ради;

     6)смерті члена Молодіжної ради.

     40.Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді  на розгляд засідання вноситься головою або заступником голови Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення таких повноважень  більшістю від загального складу Молодіжної ради.

     41.У разі припинення  особою членства у Молодіжній раді на її місце обирається кандидат, за якого проголосувало більшість членів ради, та який надав відповідні документи.

     42.Рішення про обрання нового члена Молодіжної ради приймається на найближчому її засіданні.

     43.Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються сесією сільської ради на підставі відповідного протоколу її засідання.

    44.Сільська рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту їх затвердження.

    45.Члени Молодіжної ради можуть обиратися не більше двох термінів.

 

 

                                    6.Форми роботи Молодіжної ради

 

     46.Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

     47.Молодіжна рада може прийняти рішення про проведення засідання у режимі он-лайн з використанням відповідних технічних засобів.

     48.Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, сільського голови або однієї третини від загального складу членів Молодіжної ради.

     49.Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

     50.Засідання Молодіжної ради проводить її голова  або за його відсутності заступник, а в разі відсутності заступника голови - член  ради, уповноважений  радою.

     51.Засідання Молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

     52.Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

             

 

 

                                                             8

 

     53.За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

     54.Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова  ради, його заступник  та члени  ради.

     55.Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

     56.Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

     57.Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

     58.Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

     59.Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Магальською сільською радою.

     60.Рішення сільської ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

     61.Прийняті сільською радою рішення повинні містити інформацію про врахування пропозицій Молодіжної ради або причини їх відхилення.

     62.На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю представників сільської ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

     63.Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

     64.Для оперативного вирішення актуальних питань Молодіжна рада може утворювати такі постійні та тимчасові органи, як комітети або робочі групи, порядок роботи яких  визначається  Молодіжною радою

     65.Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті сільської ради в рубриці “Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб.

     66.Сільська рада створює належні умови для роботи Молодіжної ради.

     67. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

 

                                                           9

          

                    7.Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради

     68.Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:

     1)порушення Молодіжною радою законів України та Конституції України;

     2)порушення Молодіжною радою умов даного Положення;

     3)коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

     4)невиконання Молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

     5)прийняття відповідного рішення Молодіжною радою про припинення її діяльності;

     6)реорганізації або ліквідації сільської ради.

     69.Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради приймається сесією сільської ради.

     70.У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради за розпорядженням сільського голови  протягом 15 календарних днів утворюється  Ініціативна група з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Молодіжної ради.

 

 

Секретар ради                                                                             Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь