Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження Положення «Про Магальську сільську бібліотеку Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області»

Дата: 22.12.2023 09:29
Кількість переглядів: 117

 

                                                          

 

                                                     УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  23 чергова сесія 8 скликання

            

                                             РІШЕННЯ № 5/2-23/23

 

від «07» квітня 2023 року                                   с.Магала                                                   

 

 

 

Про затвердження Положення «Про Магальську

сільську бібліотеку Магальської сільської ради

Чернівецького району Чернівецької області»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційної та кадрової роботи БАЛАЦКО І.М. щодо необхідності та доцільності затвердження Положення про Магальську сільську бібліотеку, беручи до уваги позитивні висновки постійних депутатських комісій сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та з гуманітарних питань, відповідно до Законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу» та «Про культуру», керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26, статтями 59 та 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                        ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити Положення про Магальську сільську бібліотеку  Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області згідно Додатку 1.

     2.Затвердити Структуру та загальну чисельність працівників Магальської сільської бібліотеки Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області згідно Додатку 2.

     3.Доручити сільському голові САІНЧУКУ С.І. затвердити штатний розпис  Магальської сільської бібліотеки Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

     4.Ввести в дію оновлені структуру та штатний розпис з 01.05.2023 року.

     5.Встановити, що з бібліотекарем Магальської сільської бібліотеки БОЙЧУК М.М., яка призначена на посаду до прийняття цього Положення, трудові відносини не переукладаються до моменту виникнення вакантної посади.

     6.Згідно Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 року  № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» відповідно до займаної посади залишити за БОЙЧУК М.М.  раніше присвоєний 12 тарифний розряд.

     7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КУЧЕРЯВОГО В.С. та постійну депутатську комісію сільської  ради з гуманітарних питань (ГУМЕННИЙ В.В.).

 

 

 

Сільський голова                                                        Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Рішення 23 чергової  сесії Магальської

                                                            сільської ради восьмого скликання

                                                            від  «07» квітня   2023 року №5/2-23/23

 

 

                                                   ПОЛОЖЕННЯ

              про Магальську сільську бібліотеку  Магальської  сільської ради

                                    Чернівецького  району Чернівецької області

 

 

                                            І.Загальні положення

 

     1.Положення про Магальську сільську бібліотеку Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області (надалі - Положення) розроблене у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в бібліотечній сфері та визначає найменування, статус, основні засади діяльності бібліотеки, її права, обов’язки, порядок створення, реорганізації і ліквідації.

     2.Магальська сільська бібліотека Магальської сільської ради  Чернівецького району Чернівецької області (надалі – Бібліотека) є публічним, інформаційним, культурним закладом, який має упорядкований фонд документів та доступ до інших джерел інформації, здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

     3.Засновником Бібліотеки є Магальська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області (надалі – Засновник).

    4.Бібліотека є бюджетним неприбутковим закладом заснованим на комунальному майні Магальської територіальної громади, що знаходиться за адресою: вул. Г.Нандріша, 63, с.Магала Чернівецького району Чернівецької області, 60313.

     5.Бібліотека не є юридичною особою, може мати свої штампи, необхідні для організації роботи.

     6.Бібліотека належить до “Переліку базової мережі  закладів культури  місцевого рівня”, який формується на підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури відповідно до Закону України “Про культуру” та Порядку формування базової мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 970.

 

                             ІІ. Мета діяльності Бібліотеки

 

     7.Метою діяльності Бібліотеки є сприяння реалізації державної, регіональної та місцевої політики у галузі освіти і культури,  створення належних умов для забезпечення реалізації конституційного права громадян на бібліотечне

                                                       2

 

обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань та місця проживання.

 

 

                           ІІІ.Основні завдання Бібліотеки

 

 

     8.Основними завданнями Бібліотеки є;

     1)бібліотечно-інформаційне  обслуговування  користувачів;

     2)формування та збереження бібліотечного фонду;

     3)опрацювання та каталогізування всіх видів документів;

     4)просвітницька та соціокультурна діяльність;

     5)краєзнавство;

     6) збереження та популяризація надбань народної культури та місцевих традицій;

     7)ведення самостійної та спільної з іншими установами, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства;

     8)розширення сфери бібліотечних послуг та підвищення якості роботи закладу на основі нових інформаційних технологій, комп`ютеризації  інформаційно-бібліотечних процесів;

     9)сприяння підвищенню культурної і професійної майстерності користувачів Бібліотекою шляхом популяризації вітчизняної та світової культури, літератури та повноти задоволення їхніх фахових та інших потреб;

    10)пропагування загальнолюдських цінностей, історичної та культурної спадщини, ідеї національного державотворення;

   11)організація та ведення довідково-бібліографічної роботи з використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації;

   12)виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та Бібліотекою;

 

                           ІV. Формування бібліотечного фонду

 

     9.Бібліотека формує фонд, універсальний за складом, з урахуванням пріоритетів розвитку держави, регіону, територіальної громади, національного складу населення та з цією метою:

     1)веде облік документів, що надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього;

     2)забезпечує  зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

     3)створює систему бібліотечних каталогів і картотек - краєзнавчу, тематичні та інші.

    4)систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою проведення масових заходів, відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації тощо;

                                                     3

 

   5)проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів  (поєднання за інтересами), так і широкого загалу користувачів;

   6)впроваджує  в практику роботи кращий бібліотечний досвід і нові інформаційні технології;

   7)складає регламентуючу та планово-звітну документацію закладу згідно з установленим порядком;

   8)спільно з організаціями, громадськістю створює літописні і біографічні описи місцевих визначних пам’яток, історії окремих родин, відомих діячів громади, краю, знаменних подій;

   9)вивчає інтереси та запити користувачів, бере участь у соціологічних дослідженнях щодо вивчення потреб населення села, ступеня їх задоволення бібліотечними послугами;

   10)забезпечує співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і установами, представниками місцевої громади та іншими бібліотеками;

    11)проводить соціокультурну діяльність шляхом організації роботи клубів за інтересами, просвітницьких заходів, творчих акцій тощо;  

   12)здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

 

                                      V. Управління Бібліотекою

 

 

     10.Загальне методичне керівництво Бібліотекою та координацію її роботи здійснює відділ культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва Магальської сільської ради.

     11.Організація контролю за діяльністю Бібліотеки здійснюється виконавчим комітетом сільської ради, який встановлює режим її роботи відповідно до внутрішнього трудового розпорядку, за пропозиціями керівника закладу затверджує порядок   доступу   до   бібліотечних  фондів, річні плани роботи, за необхідності, перелік основних платних послуг і умови їх надання, іншу регламентуючу документацію, заслуховує та  схвалює звіти про роботу  установи тощо.

     12.Засновник затверджує Положення про Бібліотеку, структуру та загальну чисельність працівників, програми розвитку бібліотечної справи, створює належні умови для  її якісної та ефективної роботи,  забезпечує фінансування закладу, вирішує інші організаційно-господарські питання.

     13.Керівництво Бібліотекою здійснює завідувач, який призначається за результатами конкурсу розпорядженням сільського голови шляхом укладання контракту на п'ять років.

     14.Завідувачем Бібліотеки може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

                                                            4

 

     15.Не може бути призначена на посаду завідувача Біблотекою  особа:

     1)яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

     2)яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

     3)на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

     4)яка є близьким родичем або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом.

     16.Завідувач Бібліотеки підпорядковується начальнику відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розмежування посадових повноважень та сільському  голові.

     17.Завідувач Бібліотеки:

     1)організовує роботу закладу та несе повну відповідальність за стан і результати його діяльності;

     2)забезпечує впровадження інноваційних форм і методів роботи, дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм безпеки;

     3)представляє інтереси Бібліотеки в органах місцевої влади, у відносинах із юридичними та фізичними особами;

     4)вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи Бібліотеки;

     5)за необхідності, бере участь у засіданнях сесій, виконавчого комітету, постійних профільних депутатських комісій ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській раді;

     6)проводить семінари з питань, що належать до повноважень закладу;

     7)звітує про проведену роботу  перед  виконавчим комітетом та сесією сільської ради;

     8)забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;

     9)повинен знати Конституцію України, закони України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, інші нормативно-правові акти,  що регламентують діяльність Бібліотеки, керуватись в роботі рішеннями сесії сільської ради, виконавчого комітету, Регламентом роботи сільської ради, виконавчого комітету та цим Положенням.

     18.Працівники Бібліотеки призначаються на посади згідно чинного законодавства за розпорядженням сільського голови. Посадові обов’язки  працівників Бібліотеки розробляються відділом культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва та затверджуються розпорядженням сільського голови.

     19.Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду завідувача Бібліотеки визначаються статтями 21-1-21-5 Закону України "Про культуру».

     20.Конкурс  на посаду завідувача Бібліотекою проводиться з дотриманням принципів:

    1)забезпечення рівного доступу;

                                                        5

 

    2)політичної неупередженості;

    3)законності;

    4)довіри суспільства;

    5)недискримінації;

    6)прозорості;

    7)доброчесності;

    8)ефективного і справедливого процесу відбору

     21.Конкурсний добір  завідувача Бібліотекою складається з таких етапів:

     1)оголошення  конкурсу на посаду;

     2)формування складу конкурсної комісії;

     3)подання документів кандидатами на посаду;

     4)добір кандидатів на посаду;

     5)призначення на посаду .

 

                                   Оголошення про конкурс

 

     22.Підставою для проведення конкурсу на посаду завідувача Бібліотекою є розпорядження сільського голови, яке приймається не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень  особи  відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення її повноважень.

    23.Оголошення про конкурс розміщується на офіційному сайті Магальської сільської  ради, інформаційних  сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.                             

   

Склад, порядок формування і повноваження

                                      конкурсної комісії

 

    24.Для проведення конкурсу розпорядженням сільського голови  затверджується персональний склад, секретар та голова конкурсної комісії.

    25.Секретар конкурсної комісії веде  протоколи засідань конкурсної комісії.

    26.Конкурсна комісія складається не менше як з 5 членів.  

    27.До складу конкурсної комісії входять:

     -дві посадові особи сільської ради;

     -один представник трудового колективу сфери культури;

     -один член виконавчого комітету сільської ради;

     -один депутат сільської ради;  

     28.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

     29.Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

     30.Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

     -за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

                                                          6

 

     -має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

    -є близькою особою або членом сім учасника конкурсу ;

    -є членом трудового колективу на посаду,  якого проводиться конкурс.

     31.При виникненні у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 30 цього Порядку, такий член Конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати  письмову заяву про самовідвід.

     32.Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

     33.Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її загального складу. 

     34.Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до її роботи експертів, фахівців творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства, з правом дорадчого голосу для проведення оцінки пропозицій та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам. 

     35.Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

     36.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

     37.Рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами.

     38.Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії.

     39.Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною його частиною.

     40.Конкурсна комісія:

     1)встановлює вимоги до претендентів та конкурсних пропозицій;

     2)оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

     3)перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

     4)приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

     5)забезпечує відкритість конкурсу;

     6)оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

     7)відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на призначення на посаду;

     8)оприлюднює результати засідань конкурсної комісії на офіційному сайті сільської ради;

     9)здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

     41.Голова комісії:

     1)здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

                                                              7

 

     2)головує на засіданнях конкурсної комісії;

     3)організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

     42.Секретар конкурсної комісії забезпечує:

     1)ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

     2)підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

     3)за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

     43.У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

 

Подання документів для участі в конкурсі

 

     44.Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-порталі сільської ради оголошення про проведення конкурсу. Оголошення також розміщується на інформаційних  сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

     45.В оголошенні зазначаються такі відомості:

     1)правові підстави проведення конкурсу;

     2)перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

     3)вимоги до претендента та проекту програми розвитку Бібліотеки;

     4)дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

     5)дата і місце проведення конкурсу;

     6)номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

    46.Для участі у онкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

     -заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

    -автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

    -копію документа, що посвідчує особу;

    -копію ідентифікаційного коду;

    -копію документа про вищу освіту;

    -довідку про відсутність судимості;

    -проект програми розвитку Бібліотеки строком на один та довгостроковий  на  п’ять років перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, що вживатимуться претендентом на вирішення проблем  установи та підвищення ефективності її діяльності.

 

                                                      8

 

     47.Всі документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

     48.Перелік документів, зазначених у пункті 46, не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

     49.Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

     50.Документи для участі у конкурсі  реєструються як вхідна кореспонденція сільської ради.

     51.Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

     52.За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

     1)неподання ним необхідних документів;

     2)його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

     3)наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

     4)наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

     53.Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

     1)подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

     2)надіслання їх поштою після закінчення строку подання.

     54.Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту сільської ради, які передаються Конкурсній комісії.

 

Добір кандидатів, проведення конкурсу  та призначення на посади

 

    55.Конкурсний добір проводиться публічно.

    56.На засіданнях конкурсної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості. Відділ організаційної

та кадрової роботи може забезпечувати відео- та аудіо фіксацію всіх засідань конкурсної комісії.

    57.Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

     58.Перше засідання конкурсна комісія проводить не пізніше як через 10 днів після закінчення строку приймання документів.  

     59.Конкурсна комісія не пізніше як за 10 днів до дня проведення першого засідання повідомляє кандидатів про час та місце його проведення.

                                                                9

 

     60.За клопотанням члена конкурсної комісії при наявності поважних причин відділ організаційної та кадрової роботи забезпечує його участь у засіданнях комісії в режимі відео конференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.  

    61.На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

    62.У випадку неповної відповідності кандидата щодо вимог до посади, рішення про його допущення до участі в конкурсі приймається конкурсною комісією.

     63.Перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської  ради.

     64.На другому засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації кандидатами проектів програм розвитку Бібліотеки  на один і п’ять років та проводить з ними співбесіду.

     65.Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

     -післядипломна освіта у галузі управління;

     -науковий ступінь;

     -досвід роботи на керівних посадах в установах, програмах, проектах у сфері культури;

     -володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

     -досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

     -схвальні відгуки;

     -бездоганна ділова репутація.

     66.Під час прийняття рішень, конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність, емоційну врівноваженість.

     67.Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

     68.За результатами заслуховування конкурсних програм і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом  голосування відбирає з числа учасників конкурсу переможця, оприлюднює результати конкурсу на офіційному сайті

сільської ради, після чого вносить відповідне подання у вигляді окремого листа голові сільської ради.

     69.Сільський голова зобов’язаний призначити переможця конкурсу. Підставою для прийняття розпорядження про призначення переможця є рішення конкурсної комісії.

     70.В контракті з переможцем конкурсу визначаються основні вимоги, виконання яких є обов’язковими для сторін:

     -програми розвитку Бібліотеки на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

    -умови оплати праці директора;

                                                              10

 

    -критерії оцінки праці директора;

    -особливості порядку здійснення контролю за діяльністю комунальної установи;

    -заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

    -особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

     71.Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надати сільському голові обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

     72.Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.                          

     73.Один примірник підписаного сторонами контракту та протоколи засідань конкурсної комісії  зберігаються у відділі організаційної та кадрової роботи.

     74.Атестація завідувача Бібліотекою, його перепідготовка та підвищення  кваліфікації здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

     75.Для вирішення актуальних питань діяльності закладу на правах дорадчого органу у Бібліотеці може бути створена Бібліотечна рада. До її складу входять завідувач, представники Засновника і громадськості.

    

 

              VІ. ФІнансове та матеріально-технічнезабезпечення Бібліотеки

 

     76.Бібліотека фінансується з місцевого бюджету.

     77.Бібліотека  може отримувати додаткове фінансування за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, одержаних від платних послуг, пожертвувань, інших джерел не заборонених законодавством.

     78.Засновник забезпечує Бібліотеку приміщенням, необхідним обладнанням та устаткуванням, комп’ютерної технікою, доступом до телекомунікаційних мереж.

     79.Власником майна Бібліотеки є Магальська територіальна громада  в особі Магальської сільської ради.

     80.Бібліотечний фонд, майно, обладнання, інші матеріальні цінності Бібліотеки знаходяться на балансі Засновника.

     81.Списання майна закріпленого за Бібліотекою здійснюється відповідно до Положення затвердженого рішенням сесії сільської ради, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в даній сфері.

   

 

                                      VІІ. Права та обов’язки Бібліотеки

 

     82.Бібліотека має право:

     1)самостійно визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності;

 

 

                                                       11

 

     2)здійснювати планування роботи, розробляти перспективи розвитку закладу та регламентуючу документацію та подавати їх на затвердження виконавчого комітету;

     3)представляти бібліотечний заклад в різних установах і організаціях;

     4)брати безпосередню участь в роботі нарад, семінарів, конференцій з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності;

     5)визначати шляхи комплектування фондів Бібліотеки;

     6)користуватися асигнуваннями, виділеними Засновником та тих, що отримані з інших джерел фінансування;

     7)здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами та організаціями;

     8)брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

     9)організовувати роботу молодіжних просторів на базі бібліотек;

    10)визначати Перелік додаткових платних послуг користувачам та подавати їх на затвердження виконавчому комітету;

     11)здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань, що не суперечать закону.

     83.Бібліотеказобов’язана:

     1)забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування;

     2)дотримуватись відповідних стандартів, норм, правил встановлених у галузі бібліотечної справи, поєднуючи їх з інноваційню діяльністю;

    3)забезпечувати оперативний облік та статистичну звітність про результати своєї роботи за встановленими формами;

     4)дотримуватись вимог прав користувачів згідно Закону України «Про захист персональних даних»;

     5)звітувати про свою діяльність перед виконавчим комітетом та сесією сільської ради.

           

                                VІІІ.Права громадян, підприємств, установ і

                          організацій на бібліотечне обслуговування

 

     84.Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі:

     1)абонемента (у тому числі міжбібліотечного);

     2)системи читальних залів;

     3)дистанційного обслуговування технічними засобами електронних комунікацій;

     4)бібліотечних пунктів;

     5)пересувних бібліотек.

     85.Користуватися послугами Бібліотеки мають право іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і пройшли відповідну процедуру з оформлення  документів читача до закладу.

 

                                                             12

 

     86.Порядок взаємодії з користувачами, Бібліотекою розробляється самостійно на основі законів України, нормативно-правових актів, що регулюють відносини в даній сфері діяльності, цього Положення та «Типових правил користування бібліотеками в Україні».

 

 

                         ІХ. Участь громадськості у бібліотечній справі

                      

 

87.Громадяни та їх об’єднання мають право брати участь у фінансуванні та реалізації програм розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, у тому числі щодо організації роботи молодіжних просторів (виокремлений читальний зал, кімната або її частина) для здійснення молодіжної роботи, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників. Це право реалізується шляхом створення читацьких рад бібліотек, благодійних організацій, розвитку спонсорства, меценатської діяльності, інших форм благодійної діяльності.

                            Х. Права  працівників Бібліотеки

    

     88.Працівник Бібліотеки мають право на:

     1)повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку Засновника та користувачів послугами;

     2)своєчасну оплату праці;

     3)здорові, безпечні та належні для продуктивної роботи умови праці;

     4)гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення;

     5)встановлення додаткових пільг, передбачених у колективних договорах за рахунок коштів Засновника;

     6)допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

     7)участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

     8)користування іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

                                                             

                                  ХІ.Обов'язки працівників  Бібліотеки

 

     89.Працівники Бібліотеки зобов'язані:

     1)дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

 

 

                                                            13

 

     2)працювати чесно і сумлінно, своєчасно виконувати розпорядження та доручення Засновника, дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до закріпленого за закладом майна;

    3)вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють ефективному виконанню функціональних обов'язків; 

    4)утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в  будівлі;

    5)поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах з  відвідувачами;

   6)проявляти ініціативність, творчість у роботі;

   7)підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів;

    8)не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади та Засновнику.

   

 

                        ХІІ. Порядок внесення змін і доповнень до Положення

 

     90.Зміни та доповнення до Положення вносить Засновник.

     91.Бібліотека має право подавати у письмовому вигляді пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення Засновнику.

 

                          ХІІІ. Реорганізація та ліквідація Бібліотеки

 

     92.Ліквідація та реорганізація Бібліотеки здійснюється відповідно до законодавства України.

     93.Бібліотека може бути ліквідована лише за рішенням сесії сільської ради.

     94.Доцільність реорганізації та ліквідації Бібліотеки визначається Засновником  за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

 

                            ХІV.Відповідальність за порушення законодавства

                                           про бібліотечну справу

 

     95.Працівники Бібліотеки відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

    

 

Секретар  ради                                                                  Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь