Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників комунальних закладів культури Магальської  сільської ради

Дата: 22.12.2023 10:51
Кількість переглядів: 300

 

 

                                                      http://document.ua/idoc/80117_1.gif

                                                   УКРАЇНА

                              МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                           
             ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                 60313 с.Магала, вул, Г.Нандріша, 61 тел.(03733) 61285

                      magala.vikonkom@ukr.net код ЄДРПОУ 04417636

 

                                             РІШЕННЯ № 92

 

«10» травня 2023року                                                                          с.Магала

Про затвердження Положення про

проведення атестації працівників

комунальних закладів культури

Магальської  сільської ради

     
 

    З метою об'єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових  якостей  працівників комунальних закладів культури Магальської сільської ради,  виходячи  з  результатів  їх  роботи,  відповідно  до  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого  наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради:

 

                                                 ВИРІШИВ:

 

     1.Затвердити Положення про проведення атестації працівників комунальних закладів культури Магальської сільської ради, що додається.

     2.Відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму виконавчого апарату сільської ради та членам атестаційної комісії керуватись при проведенні атестації працівників закладів культури зазначеним Положенням.

     3.Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти   на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КУЧЕРЯВОГО В.С..

 

Сільський голова                                                                Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Рішення виконавчого комітету

                                                                    від «10» травня 2023 року № 92

 

                                               І.Загальні положення

 

     1.Положення про проведення атестації працівників комунальних закладів культури Магальської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про місцеве самоврядування в Україні»  та «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44.

     2.Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівників комунальних закладів культури на основі об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів їхньої роботи.

     3. Атестація проводиться з метою:

     1)активізації творчої професійної діяльності працівника;

     2)стимулювання росту кваліфікації, професіоналізму, ефективності й результативності праці;

     3)диференціації оплати праці відповідно до якості і результатів роботи.

     4.Атестації підлягають директори будинків культури, завідувач клубом, керівник художній будинків культури, завідувачі бібліотек, бібліотекари.

     5.Не підлягають атестації працівники комунальних закладів культури:

      1)які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

      2)вагітні жінки;

      3)особи, що здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

     4)одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

      5)особи, які працюють за сумісництвом.

      6.Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію за власним бажанням.

     7.Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

 

                              2. Види атестації та її періодичність

 

     8.Атестація працівників закладів культури організовується та проводиться на підставі відповідного розпорядження сільського голови.

     9.Атестація проводиться один раз на три роки.

 

 

 

                                                            2

 

     10.Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання.

   

                    3.Склад та повноваження атестаційної комісії

 

     11.Атестація працівників комунальних закладів культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при сільській раді.

     12.Кількістний і персональний склад атестаційної комісії  затверджується розпорядженням сільського голови за погодженням з представником трудового колективу.

     13.Атестаційна комісія утворюється у складі: голови, секретаря та членів комісії з числа посадових осіб сільської ради, депутатів, членів виконавчого комітету та представника трудового колективу сільської ради.

     14.До роботи атестаційна комісія може залучати фахівців з сфери культури, представників громадських організацій з правом дорадчого голосу.

    

                     4. Організація та проведення атестації

 

      15.Атестація працівників комунальних закладів культури здійснюється на основі узагальнення результатів їх роботи, оцінки рівня кваліфікації, професійної компетентності, продуктивності і якості.

     16.На кожного працівника, який підлягає атестації, секретар атестаційної комісії готує Атестаційний лист у двох примірниках, згідно Додатку 1.

     17.Начальник відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму виконавчого апарату сільської ради на працівника, який підлягає атестації, складає та підписує характеристику, де дається всебічна й об’єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи.

     18.Характеристика на працівника подається до атестаційної комісії не пізніше, ніж за тиждень до проведення атестації.   

     19.Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше, ніж за тиждень до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

     20.Працівник, не пізніше, ніж за тиждень до початку атестації, подає секретарю атестаційної комісії звіт, який включає відомості про виконану роботу впродовж 3-х останніх років, інформацію про участь у конкурсах і мистецьких заходах, професійне навчання, стажування, інші документи щодо професійних досягнень.

     21.Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника.

     22.У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії  з поважних причин його атестація не проводиться. Працівник повідомляється секретарем комісії про перенесення атестації на інший день.

                                                              3

 

     23.В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться Протокол засідання атестаційної комісії, згідно Додатку 2.

     24.Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.

     25.Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії.

     26.Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

     27.Атестаційна комісія  дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

     1)відповідає займаній посаді;

     2)не відповідає займаній посаді;

     3)відповідає займаній посаді з рекомендаціями направити на стажування, курси, навчання;

     28.Результати голосування заносяться до атестаційного листа.

     29.Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

     30.Рішення атестаційної комісії доводиться до відома голови сільської ради та працівника, що підлягав атестації протягом трьох днів після його прийняття.

     31.Характеристика, Атестаційний лист та Протокол засідання комісії зберігаються в особовій справі працівника.

 

                        5.Виконання рішень атестаційної комісії

 

      32.Рішення атестаційної комісії є обов'язковим для виконання сільським головою та працівником, що атестувався.

      33.Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.

     34.За результатами атестації видається відповідне розпорядження сільського голови у строк не пізніше двох місяців з дня її проведення.

 

                              6. Внесення змін та доповнень до Положення

 

     35.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у зв’язку зі зміною законодавства шляхом викладення його в новій редакції.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                     Ганна КОВА

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток1
                                                            до Положення про проведення атестації

                                                            працівників закладів культури

                                                            Магальської сільської ради

 


                                  АТЕСТАЦІЙНИЙЛИСТ
 

1.Прізвище, ім'я, по батькові____________________________________
2.Рік народження_________________________________________________
3.Освіта,  найменування  навчального   закладу,   рік  закінчення

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4.Спеціальність за освітою_______________________________________

__________________________________________________________________
5.Науковий ступінь, вчене звання_________________________________
6.Загальний трудовий стаж________________________________________
7.Посада,  яку  займає  працівник,  на  момент  атестації,   дата
призначення на цю посаду__________________________________________

__________________________________________________________________
8.Виконання  рекомендацій   останньої   атестації    (у  разі  їх
наявності)________________________________________________________

__________________________________________________________________
9.Оцінка   професійної    кваліфікації    і    ділових    якостей
працівника, результати голосування________________________________

__________________________________________________________________
10.Рекомендації  атестаційної  комісії   (з   указанням   мотивів
рекомендацій)_____________________________________________________

__________________________________________________________________
11.Зауваження,   пропозиції    працівника,    який    атестується

__________________________________________________________________
 

 Голова атестаційної комісії    _______________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 Секретар атестаційної комісії  _______________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 Члени атестаційної комісії     _______________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 Дата проведення атестації _______________________________________
 

 З атестаційним листом ознайомився/лась___________________________
                                             (підпис і дата)
                                    

Секретар виконавчого комітету                                                    Ганна КОВА

                                                                                                        Додаток 2


                                                            до Положення про проведення атестації

                                                            працівників закладів культури

                                                            Магальської сільської ради

 

 

 

                                            ПРОТОКОЛ
                             засідання атестаційної комісії

 

  N ______               від "_____"_______ 2023 __
 

 

Присутні: голова__________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________
секретар__________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________
члени атестаційної комісії________________________________________
1.________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________

 

 

                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Атестація _____________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по  батькові, посада працівника,
                              який атестується)

__________________________________________________________________
2.Слухали: питання атестації_____________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
3.Запитання до працівника, який атестується _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4.Відповіді на них_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5.Зауваження та  рекомендації, висловлені  членами   атестаційної
комісії___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
6.Результати  оцінки  професійної кваліфікації і ділових якостей
працівника:

 

     1)відповідає займаній        посаді     _____________ голосів;

 

     2)не відповідає     займаній     посаді      _________голосів;

 

     3)відповідає займаній посаді з рекомендаціями направити на стажування, курси, навчання __________ голосів;

    

 

7.За результатами атестації _____________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові
                                 працівника, який атестується)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(указати-
відповідає займаній посаді; не відповідає  займаній;  відповідає  займаній посаді  з рекомендаціями направлення на стажування, курси, навчання)

 

 Голова атестаційної комісії    _________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 Секретар атестаційної комісії  _______________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 

 

Члени атестаційної комісії     _________________________________
                                  (прізвище
, ім'я, по батькові)

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                  Ганна КОВА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь