Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 16.02.2024 14:41
Кількість переглядів: 61

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № ____

 

Замовник:

Магальська сільська рада.

  1. Назва документа державного планування:

Детальний план території для розміщення офісно-складських та інших будівель на земельній ділянці з кадастровим номером 7323083600:02:004:0053, площею 0,2005 га по вул. Комунальників в с. Магала Чернівецького району Чернівецької області

  1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Зміст ДПТ: детальне планування земельної ділянки по вул. Комунальників в с. Магала з розміщення офісно-складських та інших будівель.

Цілі ДПТ: забезпечення комплексності забудови території; деталізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту; уточнення червоних, жовтих ліній та ліній регулювання забудови; уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією; визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки;  визначення містобудівних умов та обмежень; визначення цільового призначення земельної ділянки та її функціонального використання; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору.

При розробленні ДПТ враховуються Схема планування території Чернівецької області, генеральний план населеного пункту, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2022-2026 рр.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проведення процедури оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Цей ДПТ не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки.

Реалізація об’єктів ДПТ матиме такий вплив на:

а) для довкілля:

Вплив на клімат і мікроклімат не прогнозується.

Вплив на повітряне середовище: незначні викиди забруднюючих речовин від тимчасових автостоянок та дизель-генератора.

Вплив на поверхневі та підземні води: водозабір відсутній; передбачається окремий збір дощових та господарсько-побутових стічних вод з облаштуванням відвідних локальних очисних споруд і резервуарів-накопичувачів.

Вплив на ґрунти та земельні ресурси: відбудеться зміни цільового призначення земельної ділянки.

Вплив на геологічне середовище не прогнозується.

Поводження з відходами: передбачена організація для всіх видів відходів, що утворюються, умов для їх подальшого видалення або утилізації. Для ТПВ заплановано роздільний збір з вилученням вторинної сировини.

Вплив на рослинний і тваринний світ не прогнозується.

Вплив на соціальне середовище позитивний.

б) для територій з природоохоронним статусом. Земельна ділянка знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто такі альтернативи:  

  • нульова альтернатива: відмова від впровадження ДПТ;
  •  альтернатива, що розглядається в проєкті МД: ДПТ, до складу якого входить офісно-складське приміщення;
  • альтернатива, запропонована у звіті про СЕО: ДПТ, до складу якого входить СТО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування відповідно до очікуваного стану природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використати доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформацію, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєкту ДПТ; дані моніторингу стану довкілля.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Основні методи під час проведення стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких і сильних сторін проєкту ДПТ з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків; отримання зауважень і пропозицій до проєкту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі СЕО.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути такі заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля:  оптимізація руху автотранспорту територією ДП; вертикальне планування території, що забезпечує відведення поверхневих вод за допомогою поверхневих ухилів, локалізація та відведення поверхневих вод до очисних споруд; повторне використання очищених поверхневих стічних вод; використання вузлів обліку води; використання герметичних підземних сміттєкамер; інженерна підготовка території, покриття під’їздів, майданчиків (де можливі випадкові проливи нафтопродуктів) асфальтобетонним, бетонним покриттям, що запобігає фільтрації забруднених нафтопродуктами поверхневих вод в ґрунт; асфальтобетонне та бетонне покриття проїздів, проходів та майданчиків; організація для всіх видів відходів, що утворюються, умов для їх подальшого видалення або утилізації; озеленення планованої ділянки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про СЕО має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної  екологічної оцінки документів державного планування.

Передбачається така структура та зміст звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде впроваджено;

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Магальська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області (60313, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Магала, вул. Г.Нандріша, 61, тел. 037(33)-622-85; 037(33)-612-88; e-mail: magala.rada@ukr.net).

Строки подання зауважень і пропозицій -  10 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детального плану території.

10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО: розміщено на сайті Магальської сільської ради і дошці  об'яв у приміщенні Магальської ради.

Замовник/Уповноважена особа замовника:

Магальська сільська рада / Саінчук Степан Іванович

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь